Vaatame korraks, mida kirjutab Eestimaa kõrge haridusametnik:

"Maailmavaateline ja moraalne, aga ka kultuuriline ja hariduslik juurtetus on viinud ühiskonnas lokkava kuritegevuseni. Seaduskuulekus, traditsiooniline moraal on püha vähestele. Ateistlikus süsteemis kasvanud inimene on endast teinud jumala, kohtumõistja ja otsustaja asjade üle, mis on kristliku eetika kohaselt taunitavad.

Elu igipõlised küsimused nõuavad vastust. Nende otsingul võib usuõpetusel olla oluline roll. Inimene, kes teab, kelle eest ta vastutab ja kuhu on ta teel, võib tunda end turvaliselt ja elu mõtestatuna. Tuletame meelde M. Lutheri katekismuses olevat seletust esimese käsu kohta: "See, millest sa oma südame sõltuma paned, on sinu jumal".

Uuenevas ja ühinevas Euroopas tervikuna ilmalikustamise protsessid tugevnevad. Põhitähelepanu on majanduslikul, poliitilisel, tehnilisel integratsioonil, ent sageli unustatakse religioosne tasand. Sellest võib tekkida probleeme, sealhulgas ka ususõdu.

Inimeste liikumisvõimaluste suurenemine avab kokkupuutevõimalusi eri religioonide ja kultuuride vahel. Sellest tuleneb üks usuõpetuse ülesanne: pöörata tähelepanu dialoogile teiste uskkondade ja religioonidega. Loobuma peab erisuste rõhutamisest ning üha enam pöörama tähelepanu sarnasustele eri usundites ja moraalis.

Seega tähtsustub usuõpetuse ühiskondlik-poliitiline foon. Vaatamata õppekavade muutumisele aegade jooksul ei ole Euroopa Liidu maades (va Prantsusmaal) usuõpetusest loobutud." - - -

"See toob taas päevakorrale väärtuste kasvatamise. Tuleviku ühiskond vajab eetiliselt tegutsevaid ja väärtuste vahel valikuid tegevaid isiksusi."

Meelis Kond
Haridusministeeriumi järelevalvetalituse juhataja,
usuõpetuse ainenõukogu liige

(Saatesõnast usundididaktilisele käsiraamatule "Kuidas õpetan usuõpetust?"
EELK Usuteaduse Instituudi pedagoogiline osakond
Kristlik kirjastusselts "Logos", Tallinn, 1998)